ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOTTER TECHNISCH BEHEER

Artikel 1               Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden(voorwaarden) wordt verstaan onder Botter Technisch Beheer: Botter Technisch Beheer gevestigd te Hengelo.
Levering: de feitelijke aanbieding van de gekochte Producten aan opdrachtgever.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook(dienstverlening, organisatie, enz.), die Botter Technisch Beheer voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.
Offerte: in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden c.q. leveringen en de begroting van de aan die werkzaamheden en leveringen verbonden kosten.
Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie Botter Technisch beheer levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Botter Technisch Beheer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Order: ieder mondeling of schriftelijk verzoek in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een offerte, van opdrachtgever aan Botter Technisch Beheer tot het verrichten van diensten, leveren van producten of anderszins aangaan van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere tussenkomst die tussen Botter Technisch Beheer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en te4r uitvoering van die overeenkomst.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan ‘langs elektronische weg’.

Artikel 2               Toepasselijkheid
2.1.        Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en offertes en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Botter Technisch Beheer en opdrachtgever, ook wanneer die rechtshandelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2.        De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Botter Technisch Beheer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3.        Indien Botter Technisch Beheer (deels) zal optreden als koper van goederen, opdrachtgever, en/of aanbesteder van werk, en behoeve van (rechts)handelingen welke Botter Technisch Beheer dient te verrichten voor opdrachtgever, zijn de in die eerdergenoemde relatie van toepassing zijnde algemene voorwaarden (ongeacht of deze van Botter Technisch Beheer of een andere partij zijn) ook van toepassing naast deze voorwaarden op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Botter Technisch Beheer. In het geval dat deze voorwaarden strijdig zijn met de hierboven aangegeven voorwaarden van derden, prevaleren deze voorwaarden. De voorwaarden van derden(c.q. de afwijkende voorwaarden van Botter Technisch Beheer die van toepassing kunnen zijn) zullen aan opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.

Artikel 3               Overeenkomsten en Offertes
3.1.                         Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2.        Desgevraagd zal Botter Technisch Beheer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van een order onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Botter Technisch Beheer hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3.3.        Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Botter Technisch Beheer een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Botter Technisch Beheer uitvoering aan een order wordt gegeven. Indien Botter Technisch Beheer op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Botter Technisch Beheer daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, betalen conform de dan bij Botter Technisch Beheer geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een – in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Botter Technisch Beheer aanvaardt met ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod of de offerte van Botter Technisch Beheer.
3.4.        Alle opgaven van Botter Technisch Beheer van aanduidingen van producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Botter Technisch Beheer kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde tekeningen, modellen en voorbeelden zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 4               prijzen
4.1.        Alle prijzen van Botter Technisch Beheer zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en portokosten, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van opdrachtgever de kosten van in- en uitvoerrechten, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van diensten, alsmede alle (overige)heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie.
4.2.        Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in het vorige lid genoemde extra kosten van Botter Technisch Beheer van invloed is, waaronder aankoopprijzen valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Botter Technisch Beheer doorberekenen aan opdrachtgever.

 

Artikel 5               betaling
5.1.        Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Als plaats van betaling wijzen partijen de vestigingsplaats van Botter Technisch Beheer aan.
5.2.        Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen worden zonder korting of inhouding voldaan.
5.3.        Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten. Indien baar het oordeel Botter Technisch Beheer daartoe termen aanwezig zijn, is Botter Technisch Beheer te allen tijde gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van een zodanige zekerheid heeft Botter Technisch Beheer het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd, wordt dan terstond opeisbaar.
5.4.        Elke met Botter Technisch Beheer aangegane overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever zal blijken, dat uitsluitend ter beoordeling van Botter Technisch Beheer. Opdrachtgever staat toe dat Botter Technisch Beheer zo nodig informatie betreffende opdrachtgever opvraagt, ondermeer bij de Nederlandse Krediet Maatschappij(NCM).
5.5          De opdrachtgever die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald, is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, zoals bepaald in het volgende lid.
5.6.        Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met twee procent rente. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.7.        Alle kosten verbonden aan het incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Order van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat opdrachtgever in verzuim komt. Indien Botter Technisch Beheer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient opdrachtgever ook deze te vergoeden.
5.8.        Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vorderingen van Botter Technisch Beheer.

Artikel 6               Levertijden
6.1.        Botter Technisch Beheer zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/order van opdrachtgever de diensten en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, uitsluitend voor zover het bestelde product voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.
6.2.        De door Botter Technisch Beheer opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Botter Technisch Beheer ten aanzien van de levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Botter Technisch Beheer.

Artikel 7               Levering en risico
7.1.        Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt daar waar Botter Technisch Beheer is gevestigd tenzij anders overeengekomen.
7.2.        Het risico van producten gaat op opdrachtgever over op het moment van levering.
7.3.        Mocht opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Botter Technisch Beheer is alsdan gerechtigd de producten aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.
7.4.        Opdrachtgever dient alle naar de beoordeling van Botter Technisch Beheer noodzakelijke maatregelen te nemen om in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen voldoen aan haar verplichtingen verband houdende met de aflevering van de producten en/of vervulling van de diensten.

Artikel 8               Overmacht
8.1.        Indien Botter Technisch Beheer door een niet toerekenbare tekortkoming(“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
8.2.        Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
8.3.        Onder overmacht van Botter Technisch Beheer wordt verstaan elke van de wil van Botter Technisch Beheer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Botter Technisch Beheer kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door toeleveranciers van Botter Technisch Beheer.

Artikel 9               Eigendomsvoorbehoud
9.1          De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over de opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Botter Technisch Beheer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
9.2.        Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Botter Technisch Beheer op opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Botter Technisch Beheer in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de overeenkomst of de offerte en/of deze voorwaarden.

9.3.        Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan is opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

9.4.        Opdrachtgever zal aan haar afnemers van de producten zolang de eigendom van de producten berust bij Botter Technisch Beheer kenbaar maken dat de producten pas geleverd en in eigendom aan deze afnemers overgedragen kunnen worden op het moment dat opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan jegens Botter Technisch Beheer.

9.5.        Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Botter Technisch Beheer te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Botter Technisch Beheer daartoe zal opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Botter Technisch Beheer.

9.6.        Indien en zolang Botter Technisch Beheer eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever Botter Technisch Beheer onverwijld op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan, dan wel beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten.
Voorts zal opdrachtgever Botter Technisch Beheer op eerste verzoek van Botter Technisch Beheer mededelen waar de producten, waarvan Botter Technisch Beheer eigenaar is, zich bevinden.

 

Artikel 10            Intellectuele eigendom

10.1.      Botter Technisch Beheer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2.      Alle door Botter Technisch Beheer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Botter Technisch Beheer worden verveelvoudigd, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.3.      Botter Technisch Beheer behoudt zich tevens het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 11            Reclame

11.1.      Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Zichtbare gebreken aan de producten moet opdrachtgever terstond nadat Botter Technisch Beheer de door haar verrichte werkzaamheden aan opdrachtgeverheeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren.
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de producten schriftelijk aan Botter Technisch Beheer worden gemeld.

11.2.      Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, bewerking, installatie of verveelvoudiging van de producten onverwijld te staken.

11.3.      Opdrachtgever zal alle door Botter Technisch beheer voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Botter technisch beheer in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of verveelvoudiging.

11.4.      Opdrachtgever heeft geen recht tot reclamering ten aanzien van producten waarvan door Botter Technisch Beheer geen controle op reclame kan plaatshebben.

11.5.      Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, tenzij Botter Technisch Beheer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

11.6.      Opdrachtgever kan geen aanspraken doen ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Botter Technisch Beheer zolang opdrachtgever enige verplichting jegens Botter Technisch Beheer niet is nagekomen.

 

Artikel 12            Garantie

12.1.      Op de door Botter Technisch Beheer verkochte en geleverde producten zijn de navolgende garantiebepalingen van toepassing.

12.2.      De garantie op de door Botter Technisch Beheer verkochte en geleverde producten geldt voor een periode van 12 maanden na levering; voor wat betreft door Botter Technisch Beheer gerepareerde(onderdelen van) producten geldt een garantietermijn van drie maanden na reparatie.

12.3.      Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd, geeft de in dit artikel bedoelde garantie uitsluitend recht op – onverminderd het bepaalde in artikel 14 – het kosteloos toezenden van onderdelen van geleverde producten, met de betrekking tot die gebreken waarvan opdrachtgever naar het redelijke oordeel van Botter Technisch Beheer genoegzaam aantoont dat de gebreken binnen de garantietermijn zijn ontstaan en dat deze uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materiaal, vakmanschap, fabricage, be- of verwerking.
De kosteloos toegezonden onderdelen dien vervolgens door Botter Technisch Beheer danwel door een door Botter Technisch Beheer ingeschakelde derde te worden geïmplementeerd in de geleverde producten; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

12.4.      Herstel of vervanging brengt geen wijziging in de oorspronkelijke garantieduur.

12.5.      Indien Botter Technisch Beheer producten aan opdrachtgever aflevert, welke Botter Technisch Beheer van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Botter Technisch Beheer nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden, dan waarop Botter Technisch Beheer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

 

Artikel 13            Zorgplicht

Botter Technisch beheer zal bij het verrichten van haar werkzaamheden en leveranties voor opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

 

Artikel 14            Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1.      Botter Technisch Beheer is- behoudens het bepaalde in het volgend lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en degelijke.

14.2.      De aansprakelijkheid van Botter Technisch Beheer, als in het vorige lid bedoeld, is in ieder geval beperkt tot het kostenloze herstel van de geleverde gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of een onderdeel daarvan, zulks ter keuze en beoordeling van Botter Technisch beheer en voor zover Botter Technisch Beheer daartoe in staat is.

14.3.      Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Botter Technisch Beheer nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van Botter Technisch Beheer die werkzaamheden hebben verricht.
Opdrachtgever staat met de betrekking tot deze derden geheel en al in voor haar eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van opdrachtgever c.q. die derden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden vrijwaart opdrachtgever Botter Technisch Beheer voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden ter van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door opdrachtgever van de producten en/of diensten.

 

Artikel 15            Retourzendingen

15.1.      Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

15.2.      Beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

 

 

Artikel 16            Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

16.1.      Opdrachtgever stelt aan Botter Technisch Beheer alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Botter Technisch Beheer benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking en staat in voor de juistheid daarvan.

16.2.      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de producten vanaf het moment dat deze voor zijn risico komen afdoende zijn verzekerd. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek van Botter Technisch Beheer de verzekeringspolis(sen) ter beschikking stellen.

 

Artikel 17            Opschorting en ontbinding

17.1.      In geval van voorlopige surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Botter technisch Beheer opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of curator) meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Botter Technisch Beheer zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a.            De uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende is zeker gesteld: en/of
B.            Al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten;
Een en ander onverminderd de andere rechten van Botter Technisch Beheer onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Botter technisch Beheer tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.2.      Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is Botter Technisch Beheer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a.            De uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b.            Die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomenst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Een en ander onverminderd de andere rechten van Botter Technisch Beheer onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Botter Technisch Beheer tot enige schadevergoeding is gehouden.

17.3       In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de voorgaande leden, zijn respectievelijk alle vorderingen van Botter Technisch Beheer op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Botter Technisch Beheer gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Botter Technisch Beheer en haar gemachtigden zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.
Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Botter Technisch Beheer in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 

 

Artikel 18            Overdracht van rechten en verplichtingen

                Het is Botter Technisch Beheer toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
In het geval verplichtingen van Botter Technisch Beheer worden overgedragen zal Botter Technisch Beheer opdrachtgever voorafgaand op de hoogte brengen.
Botter Technisch Beheer is niet tot enige schadevergoeding ter gehouden.

 

Artikel 19            Vrijwaring

                Opdrachtgever vrijwaart Botter Technisch beheer voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden ter van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door opdrachtgever van de producten en/of diensten.

 

Artikel 20            Toepasselijk Recht/Geschillen

20.1.      Alle Botter Technisch Beheer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daartegen niet verzetten, als afwijking gelden.

20.2.      Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en Botter Technisch Beheer zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Botter Technisch Beheer.